top of page

YLEISET VENEENVUOKRAUSEHDOT
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa.
1. VENEEN KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu huomioimaan kaikki lailliset ja muut vapaa-ajan venekapteeniin soveltuvat säännökset. Vuokranottaja ottaa täyden vastuun toimia veneen kapteenina. Tähän sisältyy tieto ja taito navigoida venettä turvallisesti niillä vesillä, joilla vuokra-aikana käydään.
b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä.
c) Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
d) Vene luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa veneen vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa veneen varusteet mahdollisten varustepuutteiden toteamiseksi sekä kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö ilmoittamisen vauriosta tai varustepuutteesta vuokraamolle, oletetaan vaurion tai varustepuutteen syntyneen vuokra-aikana.
2. VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan veneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos veneelle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.
2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
3. VAKUUTUKSET
Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää vastuuvakuutuksen ja vahinkovakuutuksen. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan venekaskovakuutuksen ehtoja. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava vene vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet veneen käytöstä. Veneen luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa. Ellei vuokraaja saa venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.
5. POLTTOAINE JA VENEEN HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Veneessä tulee käyttää diesel-polttoainetta. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, pilssin tilasta yms, samoin kuin veneen siisteydestä ja siivouksesta vuokrauksen päättyessä. Tankkaamatta jättämisestä on vuokraamolla oikeus periä korvaus ja siivousten laiminlyönnistä (roskien poisvienti, kannen pesu). Korvaussummat on mainittu sopimuksen etusivulla.
6. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.
b) Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.
c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.
7. VUOKRAAMON VASTUU
Jos veneessä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi korjauttaa virhettä, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.
Vuokraamo ei vastaa veneen virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Muiden vahinkojen osalta vuokraamon vastuun enimmäismäärä on vuokraa vastaava määrä. Mikäli vuokraaja laiminlyö viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan virheestä vuokraamolle, ei vuokraamo vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista.
8. VENEEN PALAUTTAMINEN
a) Vene on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Veneen on palautettaessa oltava siivottu, jätesäiliöt tyhjennetty ja polttoainesäiliö täytetty. Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.
b) Jos asiakas palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.
9. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
a) Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
b) Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vene ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen (force majeure). Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
c) Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen johdosta (force majeure), vaatia tämän sopimuksen purkamista. Mikäli vaatimus esitetään 2 vrk ennen vuokrauksen alkua on vuokraajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
d) Mikäli vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta syystä kuin kohdassa c) ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa.
10. VENEEN VIEMINEN PURJEHDUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Veneen purjehdusalueena on Suomen Saaristomeri. Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.
11. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla ja jos vuokraaja on kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinonharjoittaja, nostetaan kanne aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.
 
Jäikö kysyttävää? Voit ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella

bottom of page